Logo licht - Oude Pastorie Tuinrestaurant

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINRESTAURANT OUDE PASTORIE

1.Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tuinrestaurant Oude Pastorie (bekend bij de kamer van koophandel onder: Tuinrestaurant Oude Pastorie (BV, kvk nr: 81514174), een Overeenkomst aangaat.

1.2 Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tuinrestaurant Oude Pastorie

1.3 Uniforme Voorwaarden Horeca: de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.

1.4 Tuinrestaurant Oude Pastorie: de vennootschap die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst, op iedere offerte die door Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt verricht.

1.5 Diensten: de door Tuinrestaurant Oude Pastorie aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: de verzorging en organisatie op locatie van, voor zowel de zakelijke als particuliere markt, exclusieve evenementen, fairs presentaties en (netwerk) bijeenkomsten.

1.6 Locatie: de tussen Opdrachtgever Tuinrestaurant Oude Pastorie en de Overeenkomst opgenomen locatie.

1.7 Overeenkomst: De getekende opdrachtbevestiging (incl. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) tussen Tuinrestaurant Oude Pastorie en Opdrachtgever voor de levering van Diensten.

1.8 Partijen: Opdrachtgever en Tuinrestaurant Oude Pastorie, of tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuinrestaurant Oude Pastorie.

1.9 Website: een door Tuinrestaurant Oude Pastorie aangeboden website.

1.10 Opties: Opties geplaatst op een datum en locatie zijn twee weken geldig vanaf moment van het vastleggen van de optie. Tuinrestaurant Oude Pastorie is niet genoodzaakt de (rechts)persoon die de optie vastlegt te verwittigen van het verlopen van een optie.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, op iedere offerte die door Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt verricht en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Tuinrestaurant Oude Pastorie en Opdrachtgever. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst, mits deze rechtsgelding is ondertekend. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden resulteren in grote veranderingen aan de commerciële voorwaarden en/ of de risico’s voor de Opdrachtgever vergroten.

2.2 Tuinrestaurant Oude Pastorie heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Mits de opdrachtgever tijdig, tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement, schriftelijk wordt geïnformeerd over wijzigingen in de bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt Opdrachtgever geacht deze wijziging te hebben aanvaard.

2.3 Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in de Overeenkomst tussen Tuinrestaurant Oude Pastorie en Opdrachtgever worden afgeweken. Tuinrestaurant Oude Pastorie wijst de toepassing van de enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de opties op de Diensten. Een optie op de Diensten is gedurende een periode van tien werkdagen geldig. Tenzij anders overeengekomen in de offerte.

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 81514174.

3. Totstandkoming Overeenkomst.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Tuinrestaurant Oude Pastorie van mondelinge of schriftelijke opdrachten van Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Tuinrestaurant Oude Pastorie verstrekte offerte.

3.2 Bij bevestiging van het evenement gaat Opdrachtgever akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Wij zullen ons ten alle tijde beroepen op de daarin vermelde voorwaarden en afspraken.

3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en capaciteit van de Diensten en aanvaarding van Opdrachtgever door Tuinrestaurant Oude Pastorie.

3.4 Tuinrestaurant Oude Pastorie kan op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte tien (10) werkdagen geldig zijn.

3.5 Uitingen van Tuinrestaurant Oude Pastorie op een website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

4. Annulering van de Overeenkomst

4.1 Wanneer de Overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen conform de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca):

(a) bij annulering meer dan negen maanden voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de Diensten zal moeten worden verleend, nader te noemen: ’de ingangsdatum’, is Opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen.

(b) bij annulering tussen de 9 maanden en 6 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 15% van de overeengekomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betaling.

(c) bij annulering tussen 6 maanden en 2 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 35% van de overeengekomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen.

(d) bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 60% van de overeengekomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen.

(e) bij annulering tussen 1 maand en tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 85% van de overeengekomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen.

(f) bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 80% van de overeengekomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen.

(g) bij annuleringen 7 dagen of minder voor uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeenkomen vergoeding aan Tuinrestaurant Oude Pastorie te betalen. 

5. Vergoeding en betaling

5.1 Opdrachtgever zal voor de door Tuinrestaurant Oude Pastorie geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in lid 5 van dit artikel aangewezen wijze, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst. Opdrachtgever is zich bewust dat Tuinrestaurant Oude Pastorie binnen het kader van haar dienstverlening via zogeheten affiliatieafspraken met derden tot nadere vergoedingen van deze derden is gerechtigd (kickback fees).

5.2 Alle vergoedingen en genoemde prijzen in de Overeenkomst zijn gebaseerd op dagprijzen en kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst voor Tuinrestaurant Oude Pastorie onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend:

(a) onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen;

(b) vertraging ontstaan door in het verzuim blijven van Opdrachtgever. Mogelijke toekomstige prijsstijgingen bij het daadwerkelijk afnemen van producten of diensten zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging en de vergoeding gemiddeld meer dan 30% zijn. Normale prijsstijgingen door inflatie zijn geacht opgenomen te zijn in de offertes van Tuinrestaurant Oude Pastorie.

5.3 Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/aanbieding/overeenkomst.

5.5

(a) Bij totstandkoming van de Overeenkomst met Tuinrestaurant Oude Pastorie dient de Opdrachtgever 25% van het totale offerte bedrag, met als minimumbedrag € 2.500,- , als aanbetaling te voldoen aan Tuinrestaurant Oude Pastorie. Deze geldt ter bevestiging van het evenement.

(b) Het overige offerte bedrag (75%) wordt maximaal 10 dagen vóór aanvang evenement (of anders overeengekomen) aan u gefactureerd en dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang evenement te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van Tuinrestaurant Oude Pastorie.

(c) Eventuele extra kosten worden op basis van nacalculatie direct na het evenement gefactureerd en dienen, conform onze standaard betalingstermijn (zie 5.4), binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn of ter plekke afgerekend te worden.

(d) Eventuele verrekeningen worden direct na het evenement gecrediteerd en zullen binnen 7 dagen na het evenement aan u worde teruggestort.

5.6 Indien het evenement wordt overeengekomen binnen 2 maanden voor de datum dat deze zal plaatsvinden, dan zal het volledige bedrag gefactureerd worden.

5.7 Indien Opdrachtgever het overeenkomstig artikel 4.2a annuleert, zal de eenmalige aanbetaling door Tuinrestaurant Oude Pastorie op het bankrekeningnummer van Opdrachtgever teruggestort worden.

5.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Tuinrestaurant Oude Pastorie verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Tuinrestaurant Oude Pastorie aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

5.9 In geval van te late betaling heeft Tuinrestaurant Oude Pastorie het recht:

(a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en

(b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Tuinrestaurant Oude Pastorie is ontvangen, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

5.10 Opdrachtgever dient binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de eindfactuur eventuele bezwaren tegen de eindfactuur schriftelijk aan Tuinrestaurant Oude Pastorie kenbaar te maken.

5.11 Opdrachtgever dient binnen 48 uur na uitvoering van het evenement schriftelijk bezwaar te maken bij eventuele gebreken t.o.v. hetgeen in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Hierbij dient een duidelijke omschrijving van het bezwaar te worden weergegeven.

5.12 Opdrachtgever kan tot 10 werkdagen voor uitvoering het definitieve aantal gasten doorgeven. De wijziging is alleen geldig wanneer Tuinrestaurant Oude Pastorie deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gefactureerd door Tuinrestaurant Oude Pastorie. (EEN MAXIMALE AFWIJKING VAN 10% NAAR BENEDEN KAN KOSTELOOS GEREALISEERD WORDEN).

6. Verplichtingen Tuinrestaurant Oude Pastorie

6.1 Tuinrestaurant Oude Pastorie zal de Diensten leveren met inachtneming van het bepaalde in Overeenkomst. Tuinrestaurant Oude Pastorie verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.

6.2. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst.

6.3 Diensten of producten, ingehuurd door Tuinrestaurant Oude Pastorie zijn door de verhurende partij (goed)gekeurd op: beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, deugdelijkheid of met expliciete vermelding anderszins aangeboden en geleverd.

6.4. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de levering van de Diensten door Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt uitgesteld, zal de compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Tuinrestaurant Oude Pastorie van vervangende Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter ook besluiten in dit geval de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7. Verplichtingen en beperkingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de getekende Overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever is verplicht de levering van de Diensten door Tuinrestaurant Oude Pastorie bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkoming direct te melden aan Tuinrestaurant Oude Pastorie, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aanmeldt, zal Tuinrestaurant Oude Pastorie zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten af te nemen of te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt. Onder meer is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan om rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/of soortgelijke producten op de locatie te gebruiken en/of uit te strooien en is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan vuurwerk of soortgelijke producten te gebruiken binnen een straal van honderd meter, gemeten vanaf de locatie, tenzij Opdrachtgever hiervoor een vergunning van de bevoegde instantie(s) heeft verkregen. Een kopie van een eventuele vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Tuinrestaurant Oude Pastorie.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

(a) het doen van onrechtmatige uitlatingen;

(b) het hinderlijke benaderen, bedreigen of op andere wijze lastigvallen van personen.

7.5 Indien de Locatie in een woonomgeving is gevestigd dient bij aankomst en vertrek van de gasten van Opdrachtgever en de eventueel door of via hem ingeschakelde derden rekening te worden gehouden met de omwonenden. Opdrachtgever is verplicht een persoon aan te wijzen die toezicht zal houden dat overlast zich niet zal voordoen.

7.6 Opdrachtgever zal in verband met de door Tuinrestaurant Oude Pastorie nagestreefde hoge kwaliteit van haar Diensten minimaal 10 werkdagen voor de aanvangstdatum van de levering van de Diensten het definitieve aantal aanwezige gasten van Opdrachtgever op de Locatie schriftelijk aan Tuinrestaurant Oude Pastorie bevestigen.

7.7. Indien Opdrachtgever en/of zijn gasten en of de door of via hem ingeschakelde derden het bepaalde in de leden 3,4 en 5 van dit artikel overtreden, zullen eventuele boetes die aan Tuinrestaurant Oude Pastorie worden opgelegd in hun geheel worden doorberekend aan Opdrachtgever, onverminderd het recht van Tuinrestaurant Oude Pastorie om volledige schadevergoeding te eisen van Opdrachtgever.

7.8

(a) Indien de Opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

(b) Indien de Opdrachtgever/gast in de locatie van Tuinrestaurant Oude Pastorie spijzen nuttigen welke niet door Tuinrestaurant Oude Pastorie verstrekt zijn, is de Opdrachtgever een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

(c) De in de hierboven vermelde artikelen 7.8 (a) en 7.8 (b) Worden bedoelde bedragen vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande Overeenkomst, in redelijke vastgesteld door Tuinrestaurant Oude Pastorie.

(d) Het is de Opdrachtgever en/of haar gasten niet toegestaan om te roken in enige overdekte ruimte binnen of verbonden aan Tuinrestaurant Oude Pastorie, tenzij anders aangegeven. Opgelegde boetes als gevolg van verzuim van dit verbod, zullen volledig worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

8. Tuinrestaurant Oude Pastorie voorzieningen.

8.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de eigendommen van de door Tuinrestaurant Oude Pastorie ter beschikking gestelde voorzieningen bij Tuinrestaurant Oude Pastorie blijft berusten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en dient derden die rechten met betrekking tot de voorzieningen willen doen laten gelden of maatregels willen nemen (zoals beslaglegging), direct van het eigendomsrecht van Tuinrestaurant Oude Pastorie op de hoogte te brengen en Tuinrestaurant Oude Pastorie ter zake te waarschuwen.

8.2 Onderhoud, wijzigen of verplaatsingen met betrekking tot de voorzieningen van Tuinrestaurant Oude Pastorie zullen slechts geschieden door Tuinrestaurant Oude Pastorie, dan wel door daartoe door Tuinrestaurant Oude Pastorie ingeschakelde derden.

8.3 Tuinrestaurant Oude Pastorie heeft het recht van Opdrachtgever te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek van Tuinrestaurant Oude Pastorie de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

9. Muziek op de Locatie

9.1 Met ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met en zich te houden aan het besluit horeca-, sport- en recreatiebedrijven milieubeheer. Het maximaal te produceren geluidsniveau in Tuinrestaurant Oude Pastorie is 95dBa. Enkel het geluidssysteem van Tuinrestaurant Oude Pastorie is te gebruiken, of anders overeengekomen met Tuinrestaurant Oude Pastorie. Indien Opdrachtgever van deze geluidsniveaus wenst af te wijken zal Opdrachtgever zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Een kopie van dergelijke vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Tuinrestaurant Oude Pastorie. Door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals Bands en Deejays, zijn verplicht, ter voorkoming van geluidsoverlast, eerst op de dag na levering van de Diensten tussen 08:00 en 10:00 uur hun apparatuur op te halen. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te treffen indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de geldende geluidsniveaus.

9.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een boete van 10% van het offerte bedrag welke boete direct opeisbaar is. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever. Dit zal vervallen indien de Huis DJ deze overlast heeft verzorgd.

9.3 Indien Opdrachtgever zelf entertainment verzorgt, dient gedurende de gehele uitvoering een Tuinrestaurant Oude Pastorie technicus aanwezig te zijn t.b.v. handhaving art. 9.1 en art. 9.2, ofwel anders overeengekomen met Tuinrestaurant Oude Pastorie.

9.4. Bij eventuele overlast met financiële gevolgen, wordt de schade volledig verhaald bij de Opdrachtgever.

10. Privacy Tuinrestaurant Oude Pastorie zal de Diensten leveren en de gegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

11. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

11.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, van een offerte die door Tuinrestaurant Oude Pastorie is of wordt uitgebracht en/of van iedere rechtshandeling die door/namens Tuinrestaurant Oude Pastorie is of wordt verricht, evenals overige bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Tuinrestaurant Oude Pastorie.

11.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt `Opdrachtgever een boete van Euro 10.000,00 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. Tuinrestaurant Oude Pastorie behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring algemene voorwaarden 

12.1 Tuinrestaurant Oude Pastorie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Opdrachtgever, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van Tuinrestaurant Oude Pastorie.

12.2 Onverminderd het geen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Tuinrestaurant Oude Pastorie jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door Opdrachtgever aan Tuinrestaurant Oude Pastorie voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoeding (exclusief BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Tuinrestaurant Oude Pastorie zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de Diensten geven geen recht op compensatie.

12.3 Opdrachtgever, zijn gasten en/of door de namens Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Tuinrestaurant Oude Pastorie of enige derde is en/ of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Opdrachtgever, zijn gasten en/of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige dier en/ of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

12.4 Tuinrestaurant Oude Pastorie is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van Opdrachtgever en/of een door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde. Opdrachtgever vrijwaart Tuinrestaurant Oude Pastorie tegen aanspraken van gasten en/of door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden ter zake.

13. Duur beëindiging en ontbinding

13.1 De Overeenkomst tussen Tuinrestaurant Oude Pastorie en Opdrachtgever wordt gesloten voor de in de Overeenkomst vermelde datum en/ of data en de in de Overeenkomst genoemde Locatie.

13.2. Tuinrestaurant Oude Pastorie is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever

(a) niet kredietwaardig wordt geacht door Tuinrestaurant Oude Pastorie en/of

(b) indien Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

13.3. Partijen zijn voorts gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien

(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard:

(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd:

(c) de andere Partij is surseance van betaling verkeert:

(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd; de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;

(f) de andere Partij zijn onderneming staakt;

(g) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd: of

(h) indien de andere Partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/ of de rechtmatige belangen van de eerste Partij in ernstige mate worden geschaad zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voorgezet.

13.4. Voorts is Tuinrestaurant Oude Pastorie na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde terstond te ontbinden. Maakt Tuinrestaurant Oude Pastorie van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Tuinrestaurant Oude Pastorie tot geen enkele schadevergoeding zijn gehouden

13.5 Indien één of meer gevallen zoals genoemd in de leden 2,3 en 4 van dit artikel zich voordoen zijn alle vorderingen die Tuinrestaurant Oude Pastorie en Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijke opeisbaar.

14. Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen een niet-toerekenbare tekortkoming van door Tuinrestaurant Oude Pastorie ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijke niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen en/of Diensten, hardware, software en/of Internet-of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve en Opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van Tuinrestaurant Oude Pastorie ligt, als de iedere andere situatie waarop Tuinrestaurant Oude Pastorie geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht gelden schade te vergoeden.

15. Intellectuele Eigendom

15.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Tuinrestaurant Oude Pastorie in het kader van de Overeenkomt levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Tuinrestaurant Oude Pastorie of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door Opdrachtgever verleent Tuinrestaurant Oude Pastorie aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

15.2 De intellectuele eigendomsrechten op materialen, voorzieningen en gegevens die Opdrachtgever aan Tuinrestaurant Oude Pastorie verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegegevens. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Tuinrestaurant Oude Pastorie verleent Opdrachtgever Tuinrestaurant Oude Pastorie een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Tuinrestaurant Oude Pastorie voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebuik door Tuinrestaurant Oude Pastorie van de door Opdrachtgever aan Tuinrestaurant Oude Pastorie versterkte materialen gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

16. Exclusiviteit

16.1 Het primaire contact met relaties van Tuinrestaurant Oude Pastorie verloopt uitsluitend via Tuinrestaurant Oude Pastorie. Opdrachtgever is enkel gerechtigd rechtstreeks contact op te nemen met relaties van Tuinrestaurant Oude Pastorie, dan wel deze relaties en/ of derden direct of indirect in kennis te stellen dat de relatie (indirect) ook klant is van Opdrachtgever, indien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinrestaurant Oude Pastorie is verkregen.

16.2. Tuinrestaurant Oude Pastorie is gerechtigd haar Diensten aan meer Opdrachtgevers uit één branche aan te bieden. Indien Opdrachtgever branche-exclusiviteit van Tuinrestaurant Oude Pastorie verlangt, zal Tuinrestaurant Oude Pastorie hiervoor een redelijke vergoeding van Opdrachtgever verlangen.

17. Overdracht van verplichtingen algemene voorwaarden | 

17.1 Opdrachtgever kan een (gedeelte van de) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinrestaurant Oude Pastorie overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

17.2 In de relatie met derden die op verzoek van Opdrachtgever en na toestemming van Tuinrestaurant Oude Pastorie door Opdrachtgever of Tuinrestaurant Oude Pastorie worden ingehuurd gelden de annuleringsvoorwaarden van deze derden.

17.3 Tuinrestaurant Oude Pastorie mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Tuinrestaurant Oude Pastorie zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogste stellen van een dergelijke overdracht.

18. Diversen

18.1 De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.

18.2 Tuinrestaurant Oude Pastorie mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

18.3. Nietigheid van een of meer delen van de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van de Algemene Voorwaarden nietig mocht(en)blijken dan zijn Partijen met het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert.

19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op iedere Overeenkomst waarbij Tuinrestaurant Oude Pastorie partij is, op iedere offerte die door Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Tuinrestaurant Oude Pastorie wordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

19.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

19.3. Alle geschillen waarbij Tuinrestaurant Oude Pastorie direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in Maastricht